Allergi

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Allergi hos hund 

Allergi innebär att det egna immunsystemet överreagerar mot ett eller flera ämnen, s.k. allergener. De flesta allergener är proteiner från växter, insekter, djur eller livsmedel. Allergi hos hund innebär att när hunden exponeras för allergenerna, något som vanligtvis sker vid flera tillfällen som sträcker sig över en längre tid, sensibiliseras immunförsvaret varpå en senare exponering för samma eller likartade allergen orsakar en överreaktion. 

Allergier är tyvärr ganska vanligt hos hundar i alla raser. De flesta allergier debuterar efter sex månaders ålder, men majoriteten av hundar som drabbas är över ett – två år. 

Orsak

Normalt skyddar immunsvaret hunden mot infektion och sjukdom, men vid allergier kan immunsvaret vara skadligt för kroppen. Man kan se allergier som ett överdrivet kraftfullt immunsvar mot ett normalt harmlöst ämne. Vid allergi reagerar kroppens egna antikroppar med allergenerna varpå en reaktion därefter sker med s.k. mastceller. Mastcellerna släpper ut ämnen, som t.ex. histamin, vilka orsakar inflammation.  

Symptom

Inflammationen som orsakas av de ämnen som mastcellerna släpper ut kan orsaka typiska hudsymtom som omfattar rodnad, svullnad och klåda. Ibland kan det enda symtomet hos en hund med allergi omfatta upprepade öroninflammationer samt hudproblem utbrett över ett större hudområde. 

I vissa fall kan luftvägarna involveras varpå hunden då får symtom som hosta, nysningar och rinnande nos. En del hundar kan få röda, rinnande ögon. I andra fall kan de allergiska symtomen påverka matsmältningssystemet vilket leder till kräkningar och diarré. 

Olika typer av allergier

Allergier kan delas in i luftburen allergi, s.k. atopi, fodermedelsallergi samt kontaktallergi. Atopi, d.v.s luftburen allergi, orsakas oftast av olika trädpollen, gräspollen, inomhuskvalster samt i vissa fall mögel. Många av dessa allergier förekommer säsongsmässigt, som vid allergi mot gräspollen, medan allergi mot inomhuskvalster ger symtom året om. Eftersom hundar ofta reagerar på flera olika allergener kan de ha exempelvis en fodermedelsallergi samtidigt som atopi. Vid utredning av allergi hos din veterinär tas därför ofta blodprov och / eller pricktest i huden. Atopi kan tyvärr inte botas. All behandling är därmed livslång och syftar till att minska symtomen av sjukdomen. 

Födoämnesallergi mot proteiner i maten förekommer hos hund. Det är endast proteinerna i maten som kan verka som allergener och ge foderallergi. Hunden kan vara allergisk mot en eller flera specifika proteiner men aldrig mot alla sorters proteiner. De vanligaste symptomen på foderallergi är klåda men även mag- och tarmproblem kan förekomma.

Behandling

Antiinflammatorisk behandling ges i form av läkemedel och kosttillskott där omega 3:6 fettsyror är viktiga. Fettsyrorna förbättrar hudbarriären och har en antiinflammatorisk effekt. Allergifoder med ett högre innehåll av omega 3:6 fettsyror ges. Bad med schampo och balsam som verkar klådstillande är viktigt eftersom dessa minskar belastningen av allergener samt förebygger bakterie- eller svampinfektioner på hunden. Badning görs ofta flera gånger i veckan i början varpå de sedan glesas ut allt eftersom symptomen minskar. Många hundar med allergi har öronproblem och behöver därför regelbunden öronrengöring, ofta kombinerat med kortisondroppar som din veterinär ordinerar.

I de fall där man vid allergitest har hittat specifika allergener som orsakar symptom skall man minska kontakt med dessa om möjligt. I övrigt sker behandling genom s.k. hyposensibilisering där man genom injektioner av isolerade allergener i små doser vänjer immunsystemet vid allergenerna för att minska det inflammatoriska svaret. Hos ca 50% av hundarna ses en klar förbättring av behandlingen, en del klarar sig även utan eller med mindre antiinflammatorisk läkemedelsbehandling.

En foderallergi kan inte kliniskt skiljas från atopi, därmed måste en s.k. eliminationsdiet utföras. Vid en eliminationsdiet ges ett foder där proteinerna sönderdelats/hydrolyserats i mindre delar med låg molekylvikt så att immunsystemet inte känner igen den ursprungliga proteinkällan. Dieten ges strikt i åtta veckor, under denna tid får inget annat ges, inte ens ett tuggben. Om symptomen försvinner gör man sedan en provokation där hundens tidigare mat ges igen. I de fall som hunden har en foderallergi kommer klådan snabbt tillbaka, i regel redan efter några dagar. Man kan fortsätta provokationen med en proteinkälla i taget för att närmare ringa in vad hunden inte tål.

Vid allergier uppstår ofta inflammationer i huden som kan kräva särskild behandling med hudvårdsprodukter.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.